තරු කිරණ - The Sinhala Astrology Software
සදිසි ලෝකයේ අදිසි මානය - Unseen factor of the seen world

අප හා සම්බන්ධ වන්න - Contact Us

සිතියම - Map

Google Map of Sigma Digital, Moratuwa

දුරකථන අංකය

071 - 4 108 110

Email

info@tharukirana.com

කාර්‍යාලීය ලිපිනය

6 A/39, නව ගාළුපාර, කොරළවැල්ල, මොරටුව.

6 A/39, New Galle Road, Koralawella, Moratuwa.

ලියාපදිංචි ලිපිනය

12-B, Jayanthi Mawatha, Egoda-uyana, Moratuwa, Sri Lanka.